Privacy Statement Praktijk de Vleugelboom

Praktijk de Vleugelboom,  gevestigd aan de Dorpsstraat 196 in Assendelft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Praktijk de Vleugelboom respecteert de privacy van al haar cliënten en relaties en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen en hebben, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij hiermee omgaan en welke rechten in dat kader cliënten en relaties hebben.

Persoonsgegevens:

Om onze dienstverlening ten behoeve van klanten en relaties zo goed mogelijk uit te voeren, is het soms noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens die wij verwerken, bijvoorbeeld ten behoeve van nieuwsbrieven of verzending van facturen betreffen: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, bedrijfsnaam, tekenbevoegdheid (indien van toepassing).

Doel gegevensverwerking: 

Praktijk de Vleugelboom verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  •  ten behoeve van haar cliënten;
  • het verzorgen van de financiële administratie;
  •  het toesturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen van bijeenkomsten aan cliënten en relaties;

Afmelden nieuwsbrief:

In onze online nieuwsbrief is altijd een link opgenomen waarmee men gegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen. Daarnaast is standaard in elke nieuwsbrief een link opgenomen waarmee men zich eenvoudig kan afmelden.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Gegevens van mensen die onze nieuwsbrief ontvangen, worden bewaard tot na het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Wij delen geen gegevens met derden. Wij verstrekken alleen gegevens na overleg met de betrokkene(n) als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die deze gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Praktijk de Vleugelboom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk met gegevens om te gaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Om de werking van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Verder gebruiken wij diverse online tools en diensten in de uitvoering van onze werkzaamheden.

Beveiliging:

Praktijk de Vleugelboom neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt continue passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op www.devleugelboom.nl  zijn hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Hierop geldt het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van Praktijk de Vleugelboom.

Contactgegevens Praktijk de Vleugelboom

Dorpsstraat 196 
1566 AS  Assendelft
T 075 – 687 58 00 / 06 – 304 29 470